תקנון

כללי

אתר האינטרנט www.crazy4heels.co.il (להלן: "האתר"), הינו אתר המופעל על ידי ע.מ. 037114725 (להלן: "המפעילה"), והנועד לשמש כחנות וירטואלית למכירת נעליים ופריטים נוספים (להלן: "המוצרים") לרבות חוות דעת והמלצות המשתמשים לגביהם. כתובת חנה רובינא 5 תל אביב.

השימוש באתר, בכל אמצעי גלישה (מחשב, מכשיר נייד, טאבלט וכדומה), כפוף ומותנה בהסכמתך לאמור בתנאי שימוש אלה. על ידי השימוש באתר, הינך נותן בזאת את הסכמתך החד משמעית לתנאי שימוש אלו והינך מתחייב לפעול על פיהם, ואין באי קבלת הסכמתך המפורשת ובכתב לתנאי השימוש כדי לגרוע מהסכמתך זו. אם הינך מתחת לגיל 18, יש לקרוא את התנאים יחד עם הוריך ולקבל את אישורם לשימוש באתר. באם אתה (או הוריך) לא מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש הללו, אינך רשאי לעשות שימוש כלשהו באתר.

להסרת ספק יובהר, כי תנאי השימוש דנן חלים על כל הגולשים מכל מן וסוג שהוא, לרבות, אך לא רק, בתי עסק, נותני שירותים, צרכנים ומתעניינים, והכל בין אם הם הרשומים באתר ובין אם לאו (להלן: "הגולש/ים").

המפעילה תהא רשאית, בכל עת וללא צורך במתן הודעה מראש כלשהי, לבצע שינויים ו/או עדכונים בתנאי שימוש אלה אשר יכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם. בשימוש באתר הינך מסכים בזאת להיות כפוף לאמור בתנאי השימוש והעדכונים שיפורסמו מעת לעת. עליך לחזור ולהתעדכן מעת לעת בדבר שינויים שיבוצעו בתנאי השימוש.

המפעילה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת ומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה. בנוסף, שומרת לעצמה המפעילה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או להשמיט כל חומר מהחומרים המפורסמים באתר, לעצבו מחדש, להחליף את תכניו, והכל כראות עיניה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

הניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לגברים ולנשים.

הרשמה לאתר

לשם ביצוע רכישת וקבלת שירותים באתר, כולם או חלקם, יתכן ותידרש לבצע הליך הרשמה לאתר ולספק למפעילה מספר פרטים אודותיך (להלן: "הליך ההרשמה" ו"החשבון"). הפרטים שיימסרו על ידך במסגרת הליך ההרשמה יכללו, בין היתר, את שמך המלא, כתובת דואר אלקטרוני, מען עדכני ומספר טלפון – והם ישמשו את המפעילה, בין היתר, לשם אספקת השירותים כאמור, ולכן עליך לוודא שהפרטים שהינך מוסר הינם נכונים ועדכניים. המפעילה שומרת על זכותה שלא לאפשר את השלמת הליך ההרשמה ו/או השימוש באתר בכל מקרה בו לא נמסרו הפרטים שנדרשו על ידה, כולם או חלקם. החשבון הינו אישי ואין להעבירו ו/או לאפשר את השימוש בו על ידי צד שלישי כלשהו.

בנוסף לפרטים הנ"ל, ולצורך השלמת הליך ההרשמה יתכן ותתבקש לבחור לעצמך שם משתמש וסיסמה, אשר ישמשו אותך בעת כניסה לחשבונך ו/או קבלת השירותים. הנך אחראי באופן מלא ובלעדי לשימוש שיעשה בחשבונך ולשמירת סודיות הסיסמה והנך מתחייב להודיע למפעילה באופן מיידי על כל שימוש לא מורשה בחשבונך ו/או בסיסמה ו/או הפרת סודיות אחרת.

במסגרת הליך ההרשמה לאתר יתכן ויבוצע על פי בחירתך קישור בין כתובת הדואר האלקטרוני אשר סופקה על ידך לבין חשבון הפייסבוק הפרטי שלך באתר פייסבוק ("חשבון הפייסבוק"). בשימוש באתר, הנך נותן בזאת את הסכמתך לקישור החשבון שלך עם חשבון הפייסבוק, להחלפת מידע ונתונים בין החשבונות, ולפרסום מידע וסטטוסים בחשבון הפייסבוק שלך על ידי המפעילה ו/או על ידי משתמשים אחרים.

המפעילה תהא רשאית לשלוח לתיבת דוא"ל ו/או הטלפון הנייד שלך הודעות ועדכונים אודות מבצעים ו/או חידושים באתר ו/או של מוצרים, והסמכתך לתנאי השימוש באתר זה הינה כהסכמה לקבלת הודעות כאמור לפי חוק התקשרות (בזק ושידורים) התשמ"ב – 1982. ככל שתהא מעוניין להפסיק את קבלת ההודעות כאמור, עליך לשלוח הודעה מתאימה למפעילה בכתובת הרשומה בתנאי שימוש זה או לפעול בהתאם למופיע בהודעה שנתקבלה.

המפעילה לא תהיה אחראית, בשום צורה ואופן לפרטים הנמסרים על ידך ו/או על ידי גולשים אחרים ו/או לנכונותם ו/או לכל נזק שייגרם, בשל מסירת הפרטים הללו. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לחסום, לבטל ו/או לסרב לספק, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, כל שירות ו/או הטבה שניתנים באתר, לרבות ובעיקר לגבי כל מי שיתברר, כי מסר פרטים לא נכונים ו/או לא מלאים ו/או לא מדוייקים ו/או כוזבים, בהליך ההרשמה ו/או אחריו.

הנהלים אשר על פיהם פועלת המפעילה באיסוף ובשימוש במידע המסופק על ידך ו/או שיאסף על ידי המפעילה במסגרת השימוש שלך באתר, מפורטים בתנאי שימוש אלו להלן.

ביצוע רכישות

ביצוע רכישות באתר הינם באמצעות אשראי או חשבון פייפאל בלבד ובכפוף לכך כי הנך עומד בכל התנאים המפורטים בתנאי השימוש.

ידוע לך, כי התמונות של המוצרים הנמכרים באתר נועדו להמחשה בלבד, וכי ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

מחירי המוצרים המופיעים באתר, כוללים מע"מ ודמי משלוח. המפעילה רשאית לעדכן את המחירים באתר וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש כלשהי.

המפעילה רשאית בכל עת להציע מבצעים, הנחות והטבות לכל ו/או חלק מגולשי האתר, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות לגבי היקף תחולתם, הפסקתם ו/או הארכתם והכל ללא צורך במתן הודעה מראש כלשהי.

עם ביצוע הזמנה באתר, תבוצע בדיקה של כרטיס האשראי ו/או חשבון הפייפאל באמצעותו בוצעה ההזמנה, וככל שיאושר הכרטיס ו/או חשבון הפייפאל, לפי העניין, תישלח הודעה לתיבת דוא"ל שסופקה על ידך במסגרת הליך ההרשמה בדבר אישור העסקה הכוללת פרטים אודות העסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") (להלן: "אישור העסקה"). ככל ולא תאושר העסקה כאמור, תינתן הודעה מתאימה על מנת לאפשר לך לספק אמצעי תשלום חלופי, או לחילופין, לבטל את העסקה.

ידוע לך, כי יתכנו מקרים בהם המפעילה לא תוכל לספק את המוצר הנרכש, בין אם אינו נמצא במלאי ובין מסיבות אחרות, בין אם הסיבות ידועות למפעילה טרם ביצוע ההזמנה ובין לאחריה ו/או לאחר מתן אישור לעסקה. מובהר בזאת, כי בכל מקרה כאמור המפעילה לא תהא מחוייבת במכירת המוצר ואספקתו והיא תהא רשאית, אך לא חייבת, להציע לך לרכוש מוצר חלופי שווה ערך או לקבל חזרה את הסכום ששולם על ידך במסגרת ביצוע ההזמנה האמורה, ככל ששולם. כך או כך, לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלשהי כלפי המפעילה בגין כך.

מבלי לגרוע מיתר הוראות תנאי השימוש, ידוע לך, כי המפעילה תהא רשאית שלא לאשר רכישות המבוצעות באתר וזאת מכל סיבה שהיא ומבלי שתידרש לנמק בדרך כלשהי את סירובה, לרבות בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן:

לא נמסרו פרטים מדוייקים בהליך ההרשמה ו/או לא הושלם כנדרש;

הופרו אילו מהוראות תנאי שימוש זה;

קיים חוב כספי כלשהו למפעילה;

כרטיס האשראי שאמצעותו בוצעה העסקה – לא אושר.

אספקה ומשלוחים

מוצרים הנרכשים באתר יסופקו באמצעות דואר רשום או באמצעות דואר שליחים, לפי בחירת המפעילה, ובכפוף לכך כי המען למשלוח מצוי באזורי החלוקה של חברת הדואר ו/או חברת המשלוחים, לפי העניין. ככל שהמען למשלוח לא מצוי בתוך אזורי החלוקה כאמור, תהא רשאית המפעילה, אך לא חייבת, לספק את המוצר על חשבונך בתיאום טלפוני.

בהקשר זה יובהר, כי ככל שהמען למשלוח באמצעות דואר שליחים אינו מצוי ברשימת היישובים אליהם מגיעה חברת השליחים, יישלח המוצר באמצעות דואר רשום (במידה וניתן).

זמני המשלוח הינם בהתאם ובכפוף לזמני המשלוח של דואר ישראל ו/או חברת המשלוחים, לפי העניין, והנך מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המפעילה בגין עיכוב במשלוח. מבלי לגרוע, המפעילה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

ככל שמצויים במלאי, המוצרים יימסרו למשלוח על ידי המפעילה בתוך 3 ימי עסקים ממועד אישור העסקה. ככל שהמוצרים אינם מצויים במלאי, בין אם הדבר ידוע טרם מועד ביצוע ההזמנה ובין לאחריה, תבוטל ההזמנה והנך מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילה בכפוף לכך שהמפעילה תשיב לך את מלוא הסכום ששולם על ידך. לעניין זה יובהר, "יום עסקים" משמעותו ימים א – ה ללא ימי שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.

החלפת מוצרים

ניתן להחליף את המוצר בתוך ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר, ובכפוף לכך, כי לא נעשה שימוש כלשהו במוצר, שהמוצר ללא פגם ו/או נזק כלשהו והינו בתוך אריזתו המקורית.

בקשה להחלפת המוצר תבוצע בכתב באמצעות שליחת הודעה לכתובת המפעילה המופיעה בתנאי שימוש זה (להן: "בקשת החלפה"). המועד הקובע להחלפת מוצר הינו המועד בו קיבלה המפעילה בפועל את בקשת ההחלפה ולא המועד בו נשלחה בפועל. רישומי המפעילה בעניין זה יהווה ראיה חותכת לעניין זה.

המפעילה תאסוף את המוצר מהכתובת שנמסרה על ידך במסגרת הליך הרישום, כאשר המוצר בתוך אריזתו המקורית. למפעילה שיקול דעת בלעדי בכל הנוגע לקביעה אודות מצב המוצר בעת החזרתו.

ידוע לך, כי עלות איסוף המוצר במסגרת בקשה להחלפה, תהיה על חשבונך למעט הפעם הראשונה בו מבוקשת החלפת מוצר אז תישא המפעילה בעלות האיסוף.

שליחת המוצר החלופי תבוצע בהתאם בכפוף להוראות תנאי שימוש זה.

ביטול עסקאות

על עסקאות המבוצעות באתר יחולו הוראות חוק הגנת הצרכן על תקנותיו.

בהתאם לחוק הגנת הצרכן, ניתן לבטל את הרכישה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר, ובכפוף לכך, כי לא נעשה שימוש כלשהו במוצר ושהמוצר הוחזר, על חשבונך, ללא פגם ו/או נזק כלשהו לכתובת המפעילה הרשומה בתנאי השימוש להלן, ובתוך אריזתו המקורית. למפעילה שיקול דעת בלעדי בכל הנוגע לקביעה אודות מצב המוצר בעת החזרתו.

כל ביטול של עסקה יבוצע בכתב ויישלח לכתובת המפעילה המופיעה בתנאי שימוש זה (להן: "הודעת ביטול"). המועד הקובע לביטול העסקה הינו המועד בו קיבלה המפעילה בפועל את הודעת הביטול ולא המועד בו נשלחה הודעת הביטול. רישומי המפעילה בעניין זה יהווה ראיה חותכת לעניין זה.

ניתנה הודעת ביטול טרם שליחת המוצר, תזכה אותך המפעילה בסכום הרכישה ודמי המשלוח בגינה, בניכוי סך של 5% ממחיר ההזמנה או 100 ₪, הנמוך מביניהם; ובניכוי התשלום שחויבה המפעילה בגין סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, והכל כפי הקבוע בחוק הגנת הצרכן כי שיעודכן מעת לעת.

ניתנה הודעת ביטול לאחר שליחת המוצר, תזכה אותך המפעילה בסכום הרכישה, בניכוי סך של 5% ממחיר ההזמנה או 100 ₪, הנמוך מביניהם, בניכוי דמי המשלוח בגין ההזמנה, האריזה והוצאות אחרות שהמפעילה התחייבה בגינן בשל ההזמנה, ובניכוי התשלום שחויבה המפעילה בגין סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, והכל כפי הקבוע בחוק הגנת הצרכן כי שיעודכן מעת לעת.

הזיכויים יבוצעו באמצעות חברת כרטיס האשראי אשר באמצעותו בוצעה ההזמנה ובהתאם ללוחות הזמנים ונהלים של חברת האשראי הרלוונטית, ורק לאחר קבלת המוצר אצל המפעילה במצב תקין כאמור לעיל.

לא ניתן לקבל כסף מזומן עבור פריטים שהחוזרו.

השימוש באתר

השימוש באתר הינו אישי בלבד, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ו/או סיטונאי, למעט אם נתקבל אישורה המפורש, מראש ובכתב, של המפעילה.

בנוסף לאמור, במסגרת השימוש באתר, הנך מתחייב שלא לבצע אילו מהדברים המפורטים להלן:

התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של המפעילה ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר בינך ובין צד שלישי;

הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין, או חומר פוגעני כמפורט בסעיף ‎7.9 להלן;

הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש המפעילה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.

הפצת "דואר זבל" לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר.

שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.

פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר זה.

הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר, או כחלק מאתר אחר, ללא הסכמה בכתב ומראש של המפעילה .

שימוש בכל רובוט, "תולעת", מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.

הפרעה בכל דרך אחרת, או קטיעה של האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או הפרה באופן כזה או אחר של הדרישות והפרוצדורות של האתר.

שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.

איסוף או אגירת מידע אישי על משתמשים אחרים. כמו כן מכירה, הפצה או כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.

היה והפרת תנאי מתנאי השימוש, תהא רשאית המפעילה, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי, להפסיק ו/או לחסום באופן מיידי את גישתך לאתר;

איסוף מידע ומדיניות פרטיות

המפעילה תהא רשאית, והנך נותן בזאת את הסכמתך למפעילה, לאסוף למאגר מידע כל מידע אשר נמסר לה על ידך במהלך ההרשמה באתר ו/או השימוש בו ו/או או בכל אופן אחר (להלן: "מידע"), לרבות אך לא רק, כל הפרטים שנמסרו על ידך במסגרת הליך ההרשמה, זהות מערכת ההפעלה ומערכת הדפדפן של המשתמש; סדר הדפים שבהם ביקרת; הזמן והתאריך של החיבור לאתר; ונתונים נוספים.

על אף האמור מובהר בזאת, כי המפעילה אינה שומרת את פרטי כרטיס האשראי שלך.

מידע מסוג זה נאסף לצורך שימוש מסחרי ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים ומטרות שיווקיות אחרות, בין בתמורה ובין שלא, וכן לצורך התאמה ושיפור של השירותים של המפעילה ושל ממשק האתר. המפעילה תהא רשאית בנוסף לעשות שימוש במידע האמור, בין היתר, לצורך יצירת קשר עם המשתמש ומתן שירותי דיוור ישיר בהתאם לכל דין.

המפעילה תהא רשאית לגלות ו/או למסור לצדדים שלישיים ו/או להציג באתר ו/או באתרים אחרים, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בתשלום תמורה כלשהי, כל מידע כאמור (למעט דוא"ל וטלפון אישי אלא אם כן תאשר לעשות כן בהליך ההרשמה), ולא תהיה לך, כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלשהי כלפי המפעילה בשל כך.

מבלי לגרוע מן האמור, המפעילה תהא רשאית לגלות כל מידע, לרבות את פרטיך המזהים, בכל מקרה בו תמצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש, או נעשות לשם ביצוע תרמית כלשהי, או אם תהא מחוייבת לעשות כן על פי דין ו/או צו שיפוטי ו/או תימצא בפני איום לנקיטת הליכים משפטיים כלשהם בגין פעולות שעשית באתר.

המפעילה לא תהא אחראית בדרך כלשהי לכל מידע שיתקבל אודותיך מצדדים שלישיים כלשהם (כגון עסקים המפרסמים באתר ו/או המצויים עימו בשיתוף פעולה עסקי) ואשר אינם בשליטת המפעילה באופן ישיר. בכל מקרה כאמור, יהיה עליך לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ותנאי השימוש של אותו צד שלישי.

ובהקשר זה, ידוע לך, כי באתר עשויות להיות קישוריות המובילות לאתרים אחרים, חלקם הינם מפרסמים וחלקם הינם חברות עסקיות שהמפעילה מצויה עמן בשיתוף פעולה עסקי. חלק מהאתרים האלה יופיעו תחת שם ו/או מותג ו/או לוגו הכולל גם את הלוגו של המפעילה, אך הם לא מופעלים ו/או לא מתוחזקים תחת השגחת המפעילה. לכן, אמנת הפרטיות של האתר, אינה חלה ו/או אינה תקפה באתרים שאליהם מובילות הקישוריות. המפעילה והאתר אינם מסוגלים ולא יהיו אחראים לשמירה על הפרטים והמידע שהגולש משאיר באתרים אלה.

המפעילה מאבטחת את האתר והמידע המצוי בו באמצעים מתקדמים בהתאם למקובל בתחום. על אף האמור, אין באפשרות המפעילה להתחייב כי האתר על כל מרכיביו ו/או מאגרי המידע שברשותה יהיו חסינים מחדירות בלתי חוקיות.

קבצי cookies

בשעה שתבקר באתר האינטרנט, המפעילה עשויה להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשיית המחשבים ובעולם האינטרנט ומוכרת כ"cookies". קבצי ה- cookies הם קבצים קטנים של טקסט שרק אתר האינטרנט שיצר אותם יכול לאחזר אותם.

קבצי ה- cookies יסייעו למפעילה, בין היתר, לאפשר הפעלה של תהליך אוטומטי של התחברות לאתר האינטרנט, כך שמשתמשים רשומים ייחשבו למשתמשים באתר האינטרנט. מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים לך למחוק את קבצי ה- cookies מהמחשב שלך, לחסום קבלה שלהם או לקבל התראות לפני אחסונם. עם זאת, אם תמחק את קבצי ה- cookies או לא תאפשר את אחסונן, החוויה המקוונת שלך תהיה מוגבלת. אנא עיין בהוראות אשר מצויות בדפדפן שלך או במסך ה"עזרה" על מנת ללמוד עוד על פונקציות אלה.

קניין רוחני

הנך מצהיר ומאשר בזאת, כי למעט מידע אשר הועלה על ידך (ככל שהועלה) ו/או על ידי צדדים שלישיים באתר, כל הזכויות באתר על כל מרכיביו, לרבות, אך לא רק, הנתונים, המידע, הדפים, התכנים, הלוגו, סימני המסחר, מאגרי המידע, הידע, התמונות, הטקסטים, העיצוב, הגרפיקה, הציורים, השרטוטים, הרישומים, קבצי אודיו, וידאו, קוד מקור ו/או כל מידע אחר הקשור ו/או הנוגע לאתר ו/או הפעלתו ו/או אופן השימוש בו הינם בבעלותה הבלעדית של המפעילה ו/או של מי מטעמה, ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידי המפעילה באתר כמקנים רישיון כלשהו ו/או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של המפעילה ו/או של צדדים שלישיים.

חל עליך איסור מוחלט לבצע באתר שינויים כלשהם, להעתיק ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או להציג בפומבי ו/או לשכפל ו/או לעשות שימוש כלשהו בכל חלק מהאתר ו/או המידע ו/או הדפים ו/או התכנים ו/או סימני המסחר ו/או הלוגוים ו/או העיצובים המפורסמים בו ללא הסכמתה המפורשת של המפעילה מראש ובכתב.

הגבלת אחריות ושיפוי

יובהר ויודגש, כי אחריות המפעילה מוגבלת להחלפת מוצר אשר סופק פגום ו/או למתן זיכוי בגין המוצר הפגום בלבד, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם להוראות תנאי השימוש.

מעבר לאמור, המפעילה לא תישא באחריות כלשהי, בין במישרין ובין בעקיפין בגין כל נזק מכל סוג שהוא שייגרם לך ו/או מי מטעמך כתוצאה ו/או בקשר לשימוש באתר ו/או במוצר. מבלי לגרוע מן האמור, המפעילה לא תהיה אחראית לכל נזק עקיף, מיוחד או תוצאתי בקשר עם ו/או כתוצאה מהשימוש באתר ו/או במוצר, וכי אחריותה של המפעילה תהא מוגבלת לנזקים ישירים בלבד ובכל מקרה לא תעלה על שווי המוצר שנרכש ואשר בגינו נגרם הנזק ו/או הוגשה התביעה.

המפעילה לא תישא באחריות כלשהי לכל נזק שייגרם למחשב ו/או למכשיר קצה כלשהו באמצעותו הנך עושה שימוש באתר, לרבות אך לא רק, פלאפונים, טאבלטים, זיכרונות ניידים, מדיה אופטית ו/או אתרי אינטרנט חיצוניים כלשהם, וכן לכל נזק שייגרם למידע, תכנים, תוכנות ו/או קבצים המצויים בהם. הנך מוותר בזאת על כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלשהי כנגד המפעילה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שייגרם לך כתוצאה מהאמור לעיל.

המפעילה אינה מתחייבת לזמינותו של האתר והיא לא תישא באחריות כלשהי להפסקות ו/או הפרעות ו/או ניתוקים ו/או נזקים ו/או הוצאות אשר יגרמו לך בקשר ו/או כתוצאה מהשימוש באתר, במישרין או בעקיפין, וכן לא תישא באחריות כלשהי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שייגרמו בעקבות פריצה לאתר ולמאגרי המידע שלו. הנך מוותר בזאת על כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלשהי כנגד המפעילה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שייגרם לך כתוצאה מהאמור לעיל.

מובהר, כי המפעילה רשאית להפסיק, בכל עת, את פעולת האתר ו/או חלקים ממנו, בין באופן זמני ובין קבוע, בין לצורך ביצוע עבודות תחזוקה, שיפורים או שינויים ובין בכלל. המפעילה לא תהיה אחראית לכל שינוי, השעיה, הפרעה בפעולת האתר וכמובן שלא תהיה אחראית אם וככל שבמהלך השינוי / השעיה / הפסקה נגרם לך ו/או למי מטעמך נזק מכל מן וסוג שהוא.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, הנך מתחייב לשפות ולפצות את המפעילה ו/או מנהליה ו/או בעלי מניותיה ו/או כל מי הפועל מטעמם, מיד עם דרישתם הראשונה לכך, בגין כל תביעה, דרישה נזק, הפסד, אובדן רווח או תשלום ואו כל הוצאה שייגרמו להם (לרבות הוצאות משפטיות), לרבות אך לא רק, כתוצאה מהפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש שלך באתר.

קישורים לאתרים חיצוניים ופרסומות

האתר מאפשר לבתי עסק ו/או נותני שירות שונים לפרסם את שירותיהם ומוצריהם באתר (להלן: "מפרסמים" ו-"פרסומות", בהתאמה), וכן מאפשר פרסום של קישורים מסוימים המאפשרים לך לצאת מהאתר ולהיכנס לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים, אשר אינם שייכים ו/או קשורים למפעילה (להלן: "האתרים המקושרים").

המפעילה אינה נותנת חסות או מביעה כל דעה לגבי נכונותם או דיוקם של הפרסומות והאתרים המקושרים; טיב השירותים ו/או איכותם ו/או זמינותם ו/או עלותם ו/או מהימנותו של מפרסם ו/או נותן שירות ו/או אתר מקושר ו/או ביחס לכל מידע אחר הנוגע אליהם ו/או למשתמשים שהמליצו עליהם. הנך מצהיר כי אתה מודע לכך שכל הסתמכות על פרסומים והמלצות כלשהם באתר ו/או כל מידע אחר המוצג בו נעשה לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית, וזאת אף אם קיימת התייחסות כלשהי של המפעילה ו/או מי מטעמה ביחס לאותו ספק / נותן שירותים.

ידוע לך, שהפרסומות והאתרים המקושרים אינם עוברים הליך של אישור מראש על ידי המפעילה (וכפועל יוצא אין באפשרותה לפקח פיקוח מלא על התכנים והמידע המופיע בהם); וייתכן שנמצאים בהם טעויות, שגיאות, שקרים, ליקויים, אי דיוקים ו/או פרטים חסרים. המפעילה ממליצה לנהוג כצרכן נבון וזהיר ולבצע את כל הבדיקות הדרושות, טרם ביצוע פעולה כלשהי ו/או טרם רכישת שירות כזה או אחר מהמפרסמים באתר ו/או באתרים המקושרים, בין אם באמצעות האתר ובין אם באמצעות כל כלי צרכני אחר. המפעילה איננה צד לכל עסקה מכל מן וסוג שהוא שתבוצע בינך ובין מפרסם באתר ו/או אתר מקושר, וכי תנאי העסקה כאמור יגובשו ישירות בין הצדדים וביניהם בלבד.

להסרת ספק, המפעילה לא תישא באחריות כלשהי בגין השירותים ו/או המוצרים שנרכשו באתרים מקושרים ו/או מהמפרסמים ו/או באמצעות הפרסומות, לטיבם, איכותם, זמינותם, אמינותם, עלותם, המצגים שניתנו בגינם, הבטחות, הנחות, התשלום בגינם וכן לכל נזק, אובדן ו/או הפסד, בין ישירים ובין עקיפים, שייגרמו כתוצאה ו/או בקשר לאותם שירותים ו/או מוצרים, והנך פוטר בזאת באופן מלא ומוחלט את המפעילה ו/או מי מטעמה מכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שייגרמו לך בקשר ו/או כתוצאה מן האמור.

כללי

התנאים הנקובים במסמך זה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעביד, יחסי שליחות או יחסים, בין המפעילה לבינך, המשתמש.

המפעילה מבהירה, כי חלק מהשירותים באתר ניתנים או עשויים להינתן בתשלום וכי כל האמור לעיל יחול, הן ביחס לשירותים שניתנים ללא תשלום והן ביחס לשירותים הניתנים בתשלום. המפעילה משאירה לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי ביחס לקביעת זהות השירותים הניתנים בתשלום וכן ביחס לשינוי / הוספה / הסרה של השירותים הללו והתנאים החלים עליהם.

כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בקשר לאתר זה או לשימוש בו תהיה כפופה לחוקי מדינת ישראל ותתפרש על פי חוקים אלה.

כל מחלוקת אשר תנבע או תהיה קשורה לשימוש שלך באתר זה תובא לדיון באופן בלעדי בפני בתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב ואתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה.

במקרה שייקבע, כי הוראה כלשהי מההוראות המפורטות לעיל איננה חוקית, בטלה או שמכל סיבה אין אפשרות לאכוף אותה, אזי יראו הוראה זו כהוראה שניתן להפרידה משאר התנאים הנקובים במסמך זה וההוראה האמורה לא תשפיע על התוקף ועל האפשרות לאכוף הוראה כלשהי אחרת, מאלו הנקובות במסמך זה.

רישומי המפעילה יהוו ראיה לכאורה בכל הנוגע לשימוש באתר.

בכל נושא, לרבות ביטול עסקאות ותלונות, ניתן לפנות למפעילה בכתובת דוא"ל[email protected] כל הודעה ו/או פניה שנעשתה לאחר השעה 16:00, תחשב כאילו נתקבלה אצל המפעילה ביום העסקים הבא שלאחר מכן. 
כתובת חנה רובינא 5 תל אביב

גלילה למעלה